Компанијата вработува скоро 2000 луѓе и остварува годишен промет од скоро 300 милиони EUR. Поделена е во 4 работни еднинци:

1. Automation and Networking Solutions
2. Multimedia Electronics
3. Car Communication Systems
4. Electronic Control Systems (PAT)

Во нашиот фокус се наоѓа првата единица чија главна задача е: Индустриски Ethernet и Индустриски конектори. Програмата опфаќа сензорски иактуаторски конектори, AS-и и fieldbus  компненти, фибероптички интерфејси како и компоненти за индустриски Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet.    

Hirschmann фибероптички интерфејси овозможуваат косристење на сите предности на пренос на информации по оптички пат. Тие овозможуваат потполно сигурна и доверлива комуникација помеѓу компјутерите, уредите за обработка на слики, PLC контролери и периферија.

PROFIBUS fiberoptic repeater - OZD Profi 
- Поврзување во топологијата на звезда, прстен или линеарно
- Овозможува редундантно калибрирање за да се зголеми сигурноста 
- PROFIBUS сегменти на растојание од дури 15 km може непречено да се поврзат независно од протокот
- Можно е линиско поврзување по должина на трасата од неколку стотини километри (ограничувањето е само условено од потребите на самата апликација - Transmision Delay Time TTD)  
- Автоматска детекција и прилагодување на брзината на пренос на податоци
- Проверка на исправноста на линијата при стартот и постојано во текот на работата
- Употреба/работа во проширен температурен опсег од '20 до 60 степени и атмосферска влажност до 100% 

Документација  Големина Преземи
Фибер интерфејси

5.12 MB

Производители

 

 

 

 

Иновации

 

      1984 година: Прва фибер оптичка мрежа на светот - на универзитетот во Штутгард

 

 

2002 година: Првиот IP67 switch - за користење директно на процесот