Fieldbus Technology

Од самата појава на fieldbus-овите, фирмата TURCK е активна на ова поле. TURCK е активен во скоро сите fieldbus здруженија и може да се пфали со широка програм на компоненти за скоро сите современи fieldbus системи.

Доколку планирате да користите некој од fieldbus системите на располагање ви се сите компоненти - од сензори преку кабли, конектори, децентрализирани I/O модули, модуларни системи за поврзување на fieldbus, junction box-ови, мултибаријери, сегмент каплери... се до самиот DSC (DSC - децентрализиран Контролен Систем). Во програмата се следниве fieldbus-ови: PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Foundation Fieldbus, PROFIBUS-PA, Excom, AS-i, Profisafe како и Ethernet. Посебно ги истакнуваме децентрализираните I/O системи: BL20 и BL67.

BL20 систем наменет за монтажа во ормар (IP20 заштита). Го карактеризира раздвоеност на base модулот - на кој физички се спојуваат жиците на сензорот или актуаторот и соодветниот електронски модул. Електронски модул може да биде: Дигитални влезови и излези, аналогни влезови и излези, релејни излези, температурни влезови, high speed влезови, RS232... можен е hot swap на сите електронски модули. Преку одговарачки gateway BL20 се поврзува на Profibus DP, или Devicenet.

BL67 систем наменет за монтажа директно во поле - IP67. Исто така го карактеризира раздвоеност на base модулот - на кој физички - преку M8, M12 или 7/8" се закачуваат сензори или актуатори и соодветни електронски модули. Електронски модул може да биде: Дигитални влезови и излези, аналогни влезови и излези, релејни излези, температурни влезови, high speed влезови, RS232... можен е hot swap на сите електронски модули. Преку одговарачки gateway BL67 се поврзува на Profibus DP, или Devicenet.

Документација Големина Преземи
BL20 каталог 4.71 MB
BL67 каталог 5.31 MB

Excom е децентрализиран I/O систем (point-to-bus конфигурација) и наменет е за вградување директно во зоната 1 или 2. Excom заменува дури 3 компоненти во еден систем: Изолациони засилувачи - баријери, кабли до PLC контролери и U/I картиците на самиот PLC контролер. Преку gateway се закачува директно на PROFIBUS DP (кој во EX зоната се воведува преку сегментот coupler). Единствен е по тоа што овозможуа потполна редунданција на целиот систем.

Двоен интерен bus внатре во Excom-от, двоен gateway, двојно интерно напојување, можност за надворешно напојување со два различни извори. Excom овозможува потполна HART транспарентност од самиот PLC контролер (DSC систем) до самиот HART уред во полето.

Документација Големина Преземи
Excom каталог 1.36 MB
SC12 сегмент coupler data sheet  323 KB

Покрај I/O модули TURCK ги произведува сите останати компоненти меѓусамиот сензор и DSC: кабли за сите типови bus-ови,
конектори, сегмент каплери, пасивни и активни баријери, power лимитататори...

Документација Големина Преземи
Foundation Fieldbus и Profibus PA - комплетен католог 3.01 MB

Производители

 

 

 

 

.